pdficoRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasło

pdficoRegulamin korzystania z usług publicznych

pdficoKlauzula informacyjna RODO

Uchwała Nr XXVI/162/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego, 

Kodeks Spółek Handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 zpoźn. zm.),

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1232 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody  (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i składu chemicznego (Dz. U. Nr 61 poz. 417),

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet