WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Odprowadzanie ścieków  z nowo projektowanego  budynku mieszkalnego na nieruchomości w miejscowości należącej do Gminy Jasło  należy projektować według następujących zasad:

 1. Do projektowania i budowy przyłączy stosuje się przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia w 4 egz. Projektu zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych o skali 1: 500 wraz z opisem technicznym.
 3. Przebieg projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym na w/w kopiach mapy winien opracować projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.
 4. Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przebiegu przyłącza z GPK w Jaśle Sp. z o.o. . Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu przebiegu przyłącza pozostaje w aktach GPK Jasło.
 5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego wymaga przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Jaśle, dołączając do zgłoszenia projekt wykonany wg zasad wymienionych w pkt 2 i 3.
 6. Warunki szczegółowe projektowania wykonywania przyłączy kanalizacyjnych:

  6.1 rodzaj stosowanych rur kanalizacyjnych PCV lite PE-EN 1401-1 ɸ 200x4.9 lub ɸ 160x4.0 lub ɸ 160x4.7 (w zależności od potrzeb), kielichowe z uszczeklą.
  6.2 połączenie przyłącza z wewnętrzną instalacją  należy wykonać  przy ścianie budynku.
  6.3 w przypadku stosowania studzienek, należy stosować studzienki fi 315 z rurą trzonową odpowiedniej wysokości z przykrywą PE , stożkiem betonowym, lub teleskopem żeliwnym stosownie do obciążenia i potrzeb. Studzienka kanalizacyjna winna być ,,widoczna’’ i szczelna.
  6.4 minimalne spadki 1,0 % , włączenie do sieci kanalizacyjnej na tzw. ,, wrzynkę” tylko na in-situ.
  6.5 wszystkie materiały użyte na wykonanie przyłącza winny posiadać atesty i aprobaty techniczne.
  6.6 po wykonaniu przyłącza a przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę .


 7. Przyłącz kanalizacyjny przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez GPK Sp. z o.o. w Jaśle w obecności Inwestora, w zakresie zgodności wykonania przyłącza z projektem, wydanymi warunkami technicznymi. Inwestor lub wykonawca robót z 2- dniowym wyprzedzeniem zawiadamia GPK Sp.z o.o. w Jaśle o planowanym terminie odbioru technicznego przyłącza . Zasypanie przyłącza następuje w obecności przedstawiciela GPK Sp. z o.o. w Jaśle.
 8. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Jaśle na okoliczność dokonania odbioru technicznego przyłącza,  sporządza i wydaję Protokół Odbioru Robót, pod warunkiem zgodności  wykonania przyłącza z projektem, warunkami technicznymi, dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokonania opłaty za czynności odbiorowe zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu odbioru, zawarcie umowy z GPK Jasło na odprowadzenie ścieków lub złożenia oświadczenia o planowanym terminie rozpoczęcia użytkowania przyłącza.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle informuje, że:

 1. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne jest własnością Inwestora.
 2. Do sieci kanalizacyjnej mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki socjalno-bytowe z zakazem wprowadzania do kanalizacji pod kara grzywny : wód opadowych, roztopowych, odwodnień dachowych i drenażowych, z  odwodnienia  podjazdów, z terenu, z mycia pojazdów, ścieków przemysłowych bez podczyszczania.

Przed podpisaniem Umowy na odprowadzenie ścieków Właściciel nieruchomości winien zapoznać się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania  ścieków w Gminie Jasło.

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet