Zasady montażu i legalizacji wodomierza

Rozliczanie należności za usługę odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o stawki naliczane ryczałtowo lub w oparciu o wskazania wodomierza. O wyborze sposobu rozliczenia decyduje właściciel nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej w Gminie Jasło.
Właściciel nieruchomości podłączonej do kanalizacji może w każdym czasie wybrać sposób indywidualnego rozliczania należności za odprowadzanie ścieków.

 

Przejście z rozliczenia ryczałtowego na wodomierzowe

Zamiar zmiany sposobu rozliczania winien być zgłoszony osobiście w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, lub telefonicznie tel. 13 44 800 58 lub 661 292 900 co najmniej na trzy dni przed końcem miesiąca.

W trakcie zgłoszenia ustalane są zasady montażu wodomierza, wg. ustalonego schematu przekazanego osobie zgłaszającej chęć montażu urządzenia. Zakup i montaż wodomierza odbywa się na koszt właściciela nieruchomości. Ustalany jest termin odbioru przez pracownika GPK w Jaśle zamontowanego wodomierza. W dniu odbioru zamontowanego urządzenia w zgłoszonej nieruchomości konieczna jest obecność jej właściciela.

Niedopełnienie warunków montażu wodomierza według schematu lub nieobecność właściciela nieruchomości skutkuje brakiem akceptacji możliwości rozliczania wodomierzowego. Za czynności związane z odbiorem technicznym montażu wodomierza GPK w Jaśle może naliczyć opłatę wg. stawek zawartych w cenniku opłat.

 

Przejście z rozliczenia wodomierzowego na ryczałtowe

Zamiar zmiany sposobu rozliczania winien być zgłoszony osobiście w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, lub telefonicznie tel. 13 44 800 58 lub 661 292 900 co najmniej na trzy dni przed końcem miesiąca.

W trakcie zgłoszenia ustalany jest termin odczytu końcowego zamontowanego wodomierza przez pracownika GPK w Jaśle. W dniu odczytu końcowego zamontowanego urządzenia w zgłoszonej nieruchomości konieczna jest obecność jej właściciela.

Nieobecność właściciela nieruchomości skutkuje brakiem akceptacji zmiany sposobu rozliczania. Za czynności związane z odczytem końcowym zamontowanego wodomierza GPK w Jaśle może naliczyć opłatę wg. stawek zawartych w cenniku opłat.

Galeria zdjęć

Pogotowie
wodociągowo
- kanalizacyjne

603 488 100

723 544 002

 

Biuletyn Informaji Publicznej

 

gminajaslo

 

mapagminy

 

grobonet